Uchwała

Termin ważności strony 2004-12-31
Uchwała Nr 48/IX/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 7 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
GGSSS SGS
 • UCHWAŁA Nr 48/IX/ 03

 • RADY GMINY W PERLEJEWIE

 • z dnia 7 grudnia 2003 r.

  • w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

   • Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 , z 2003 r, Nr 110, poz. 1039 ) uchwala się, co następuje:

    1. 1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

      1. budynki pozostałe lub ich części będące we współwładaniu oraz stanowiące własność emerytów i rencistów,

      2. budynki mieszkalne podatników podatku rolnego, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

      3. drogi niepubliczne,

         1. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

    3. Traci moc uchwała Nr 9/II/02 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 80, poz. 1703 ).

    4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

    • Przewodniczący Rady Gminy

    • Robert Tararuj

    03-12-05 11:20

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Perlejewo

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Leszczyńska

Wprowadzający: Jadwiga Leszczyńska

Data modyfikacji: 2004-01-30

Opublikował: Urszula Kosk

Data publikacji: 2004-01-30