Uchwała

Termin ważności strony 2004-12-31
Uchwała Nr 13/II/02 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
UCHWAŁA Nr 13/II/02
 • UCHWAŁA Nr 13/II/02

 • RADY GMINY w PERLEJEWIE

 • z dnia 10 grudnia 2002 r.

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

   • Na podstawie art. 14 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 ) uchwala się, co następuje:

    • 1

     • Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 30 zł. od jednego psa.

    • 2

      1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

      2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

  • 3

   • Pobór podatku od posiadania psów prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów.

  • 4

   • Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 50 % od zainkasowanej kwoty.

  • 5

   • Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  • 6

   • Traci moc uchwała Nr 112/XXIV/01 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 65, poz. 1848 ).

  • 7

   • Uchwała wchodzi w życie p upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

   • Przewodniczący Rady Gminy

    Robert Tararuj

    04-01-30 09:17:19

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Perlejewo

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Leszczyńska

Wprowadzający: Jadwiga Leszczyńska

Data modyfikacji: 2004-01-30

Opublikował: Urszula Kosk

Data publikacji: 2004-01-30