Statut

Statut Gminy Perlejewo
UCHWAŁA NR 43/VIII/03
 • uchwała nr 43/viiI/03

 • rady gminy w perlejewie

 1. 28 września 2003 r.

  • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Perlejewo.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
    ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) uchwala się , co następuje:

    1. Ustala się Statut Gminy Perlejewo stanowiący załącznik do uchwały.

    2. Traci moc:

      1. uchwała Nr 54 /XVI/96 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Perlejewo / Dz. Urz. W. Ł. Nr 24, poz. 67 /,

      2. uchwała Nr 104/XXIII/01 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 26 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Perlejewo / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 45, poz. 775 /.

    3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

    • Przewodniczący Rady Gminy

    • Robert Tararuj

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Perlejewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy w Perlejewie

Wprowadzający: Rada Gminy w Perlejewie

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Urszula Kosk

Data publikacji: 2003-09-30