Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perlejewo

Logo Ug Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

telefon:  85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502
faks:  85 65 78 515
e-mail: ug@perlejewo.pl, ugperlejewo@wp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza CU
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Lista aktualności

 • Przetarg II na: „Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy dróg gminnych na terenie gm. Perlejewo”

  2023-03-10 22:01:44

 • Przetarg II na: "Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT"

  2023-03-10 13:03:31

 • Zarządzenie Nr 9/2023

  2023-03-09 14:27:35

  Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia osób do podpisywania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

 • Przetarg III na: „Budowa ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne”

  2023-03-09 13:47:39

 • UCHWAŁA NR 306/XL/23

  2023-03-09 12:34:05

  UCHWAŁA NR 306/XL/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Perlejewo.

 • UCHWAŁA NR 305/XL/23

  2023-03-09 12:30:29

  UCHWAŁA NR 305/XL/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 • UCHWAŁA NR 304/XL/23

  2023-03-09 12:27:04

  UCHWAŁA NR 304/XL/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 • UCHWAŁA NR 303/XL/23

  2023-03-09 12:23:42

  UCHWAŁA NR 303/XL/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie oraz uchwalenia Statutu.

 • UCHWAŁA NR 302/XL/23

  2023-03-09 12:17:24

  UCHWAŁA NR 302/XL/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Perlejewo.

 • UCHWAŁA NR 301/XL/23

  2023-03-09 12:13:44

  UCHWAŁA NR 301/XL/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.